ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿਕਾਰ

 29 MARCH 2016  Dr. Priyanka Kalra
ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ?

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਾਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਾਮ੍ਕੇੰਦ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਔਟਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ | ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :

1 ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਾਰੀਕੇਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਡ ਹੋਣਾ / ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ |

2. ਇਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਹਰਾਉਣਾ |

ਔਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਔਟਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਮ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸੇੰਟਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 68 ਵਿੱਚ 1 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੈਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਬਹਸ ਅਜੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਔਤੀਸ੍ਮ ਵਿਚ ਆਏਆ ਹੈ , ਕਿ ਓਹ ਸਚ ਵਿਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ ਔਤੀਸ੍ਮ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਟਿਜ੍ਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ |

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

• ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਘਬਰੋਨਾ |

• ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਯਾ ਉੱਸ ਤੋ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਕਾਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣਾ |

• ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਅਵਾਜਾਂ ਕੱਡ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਨਾ |

• 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਵੀ ਬਚਾ ਦਾ ਬੁੜਬੁੜਾਨਾ / ਅਵਾ|ਜਾਂ ਕਢਨੀਆਂ /ਤੁਤ੍ਲਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ

• 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ |

• 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਨਾ |

• ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਨਾ |

• ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ , ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤ ਰਹਨਾ ਜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ |

• ਇੱਕਲੇ ਰਹਨ ਦੀ ਆਦਤ , ਗਰੁਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਔਟਿਸ੍ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ | ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ | ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ 12-18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਸਕਦੇ ਹਨ |, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ (ਜਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ) ਰਾਹੀ ਸਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼, ਪੜਤਾਲ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਭਾਸ਼ਾ

• ਆਵਾਜ਼

• ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ

• ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ

ਉੱਥੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ, ਗਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਮੇਡਿਕਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਟੇਸਟ ਜਿਵੇ ਈ ਈ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਏ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ?

• ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

• ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ

• ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਔਿਟਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੀ , ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ |

ਕੀ ਔਟਿਜ੍ਮ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਇਕ ਆਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਔਟਿਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਆਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ | ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਪਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਬੱਚੇਆ ਨੂੰ ਰਵੱਈਆ (ਬਿਹਾਵੀਅਰ) ਥੇਰੇਪੀ, ਇਲਾਜ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ) ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਔਟਿਜ੍ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਪੇਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਿਛੋ ਉਹਨਾ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |

ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਡਿਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨਿਆ ਔਿਟਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ?

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੌਰਾ: ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਦੌਰੇ ਕਮ੍ਬਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਬਿਨਾ ਅਖ ਮੀਚੇ ਘੂਰਦਾ ਹੋਯਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੌਰੇਯਾਂ ਲਈ ਈ ਈ ਜੀ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਦੌਰੇਯਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|

ਨੀਂਦ : ਔਟਿਜ੍ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇਯਾ ਨੂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕੀ ਨੀਂਦ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਵੀ ਆਉਣਾ, ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਨਾ| ਇਸਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਟੇੰਸ਼ਨ ਦੇਫਿਕਿਤ ਹੈਪਾਰਾਕ੍ਤੀਵਿਟੀ ਡਿਸਾਰਡਰ ((ਬੱਚੇਯਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਗਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ) ਅਤੇ ਟਿਕ ਡਿਸਾਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਪ੍ਰੇਸ਼ਨ : ਔਤੀਜ੍ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚੇਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਉਦਾਸੀ (ਦੇਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ | ਘਬਰਾਹਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ “ਹਾਈਪਰ” ਜਾ ਜਾਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਡਿਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਹਾਜਮਾ: ਹਾਜਮੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾ ਦਸਤ ਲਗਣਾ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਣਾ ਆਦਿ| ਕਈ ਬੱਚੇਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਅਲਾਵਾ ਬੱਚੇਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋ ਏਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਹਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਡਿਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ?

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਸ੍ਪੇਸ਼ਾਲਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਐਸਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ :

• ਰਵੱਈਆ (ਬਿਹਾਵੀਅਰ) ਥੇਰੇਪੀ

• ਸਪੀਚ ਥੇਰੇਪੀ

• ਔਕੁਪੇਸ਼੍ਨਲ ਥੇਰੇਪੀ

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ (ਸ੍ਪੇਸ਼ਲ ਏਡੂਕੇਸ਼ਨ)

• ਮੇਡਿਕਲ (ਦਵਾਈ ਰਾਹੀ ) ਇਲਾਜ

ਔਟਿਜ੍ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਡਿਕਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |

contacts

  • email id:kalra.priyanka@gmail.com
  • phone no.+91 95010 32237
  • Websitekalrapriyanka.com
  • social  

working - time

  • Monday to Sunday (Excluding Tuesday)
    127, i Block, Sarabha Nagar, Ludhiana11.00am - 6.00pm
copyright © Dr Priyanka Kalra. all rights reserved
Powered by Pandasofts